25 داستان باستانی

25 داستان باستانی
25 داستان باستانی

25-داستان-باستانی25داستان باستانی
عنوان داستانهای زیبای باستانی این کتاب با ارزش را از دست ندهید
سه باغ گل
علی بهانه گیر
باغ گل زرد
برگ مروارید
دزد زیرک
فاطمه قرقرو
قبا سنگی
قصه رمال باشی دروغی
قصه چوپان زاده
گل به صنوبر چه کرد روایت اول
گل به صنوبر چه کرد روایت دوم
جنگ بلور
کتایون دختر قیصر
یک گردو بینداز بیاید
وامق و عذرا
و سایر داستان ها که در کتاب مطرح شده اند

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل